{[{title}]}
בכירים

סמנכ"ל תפעול לחברה בתחום השירות

117897
התפקיד מדווח לבעלים ומנכ"ל החברה     
אחריות להובלת ארגון המונה עשרות עובדים
 וניהול צוות ההנהלה הבכיר   
ניהול יחידות רווח והפסד וניהול תקציב שנתי
  
בניית תוכניות פיתוח עיסקי והוצאתן לפועל
  תכנון , בנייה וניהול של תכנית עבודה
 שנתית חוצת ארגון והוצאתה לפועל   
יצירת חזון ומתווה עבודה, יוזמה ו

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר