{[{title}]}
ייצור
 
אחריות כוללת על רמות המלאי בחברה

בניית תוכנית עבודה ליעדי רמות המלאי של
הארגון מול מדיניות מלאי ותוכנית תצרוכת
עתידית


בקרה ,ניהול ומדידה של רמות המלאי מול יעדי
המלאי ושיקוף מול הכספים והנהלת החברה


ניהול נפחים בהתאם למגבלות האחסון

מדיניות הצטיידות ותהליכי עבודה מול ספקים
אסטרטגיים וקבלני

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר