{[{title}]}
ייצור

ר"צ תכנון חומר

503216
• אחריות כוללת על תכנון פעילות שרשרת
האספקה וההצטיידות במלאי מוצרים וחומרי גלם
בהתאם לתחזיות והביקוש בפועל.
• הבנייה אסטרטגית והגדרת מדיניות תכנון
וניהול מלאי במערכת ה-ERP באופן אופטימלי מול
צרכי המכירות.
• הרצת MRP ותכנון פעילות הייצור.
• ניתוח וניהול המלצות עבור דרישות הרכש
ותכנון רמות המלאי.

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר