{[{title}]}
תפעול ורכש
אחריות כוללת למערך שרשרת האספקה בחברה
מקבלת הזמנת לקוח ועד  לאספקתה .
אחריות על המחלקות הבאות: תכנון חומר
והצטיידות , ניהול יצרנים / קבלני משנה בארץ
ובחו"ל , מחסנים ולוגיסטיקה , ייבוא ויצוא .

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר

Eli Asher