{[{title}]}
שיווק
תיאור התפקיד:
טיפול בכל תחומי השיווק של מוצר בתחום אבטחת
מידע / סייבר במדיה דיגיטלית
כתיבה ופרסום Press Releases
כתיבת ופרסום ניוזלטרים Newsletter
שייווק במדיות  חברתית Linkedin, Facebook, Twitter
ניהול קמפיינים ממומנים  PPC
כתיבת מיילים שיווקים
יצירה ועריכה גרפית של חומרים שווקיים כמו
סרטים, אתר,

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר