verification & validation

 צוותי ווריפיקציה נדרשים לתקופה קצובה בחיי הפרויקט. תקופה זו, הקצרה משמעותית ביחס להיקפו הכולל של הפרויקט, מעמידה חברות בפני הצורך להקים במהירות צוות מהנדסים  מיומן המכיר את כלי  הווריפיקציה ולאחר מספר חודשים לעמוד בפני דילמת המשך ההעסקה של צוות זה.

Top Talents מעמידה לרשות לקוחותיה צוות מהנדסים מיומן החוסך מהם את הצורך בהקמת צוות ייעודי ובהתחבטות בשאלות הנוגעות בפירוקו בסיום הפרויקט.
צוות זה מכיר את כלי ווריפיקציה מתקדמים כמו Specman, System Verilog ועוד.
 וכשיר להגדיר את תכנית הוולידציה, לכתוב את סביבת הוולידציה, לבדוק את התכנון ולתמוך בתהליך התיקון של הבעיות המתגלות. בסיום העבודה ישאיר מאחוריו הצוות מאגר נתונים מסודר אשר יעמוד לרשות הלקוח לשימוש בפרויקטים עתידיים