RF design

תכנון בתחום הרדיו דורש ניסיון ומיומנות רבה. המהנדסים המנוסים של Top Talents מוכשרים לקחת חלק בהגדרות מערכת הרדיו ברמת כרטיס או ברמת הרכיב תכנון חלקי המערכת השונים, כולל תכנון פיזי- לא קשור, סימולציות, שילוב הפתרון במוצר ואימות ביצועי מערכת הרדיו לאחר  הפיתוח.