הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

עו"ד הילה פורת
15/09/2014

 

 

 חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.

במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. הוועדה תיתן היתר אם יוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. 

במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו ה-30 יום הנ"ל, כלומר לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם 30 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד.

 פיטורים = לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:

א.  חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.

ב.  חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

  

מסמכויותיה של ועדת התעסוקה (שדנה, בין יתר תפקידיה, בטענות עובד נגד מעבידו הטוען לפיטורים עקב שירותו במילואים) –

לתת צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר, לפי הענין, את העובד לעבודה.

לתת צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה לחמש פעמים השכר שהתובע קיבל או שהיה זכאי לקבל בעבור חודש העבודה שבסמוך לפני הפרת זכותו (חישוב השכר בהתאם לשכר הקובע לענין פיצויי פיטורים). הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.

הוועדה רשאית לתת צו להעסקה וצו לפיצויים (צו משולב), אך סכום הפיצויים בצו משולב יקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

דין פיצויים והוצאות שתצווה ועדת תעסוקה לשלמם לעובד לפי חוק זה כדין שכר עבודה כמשמעו בחוק הגנת השכר לענין דין קדימה לשאר החובות בפירוק או בפשיטת רגל לפי כל דין.

 

 מעביד המבקש לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים יפנה לקבלת היתר לוועדת התעסוקה:

במחוז תל אביב והמרכז            טל. 6975991 - 03 

במחוז ירושלים                          טל. 6251735/6 - 02 

במחוז חיפה והצפון                   טל. 8301312 - 04 

במחוז באר שבע והדרום           טל. 6494558 – 08

 

 

ביחס לעובד קבלן כוח אדם: 

חל איסור על מעסיק בפועל לגרום לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק זה.

אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטוריו.

צו להעסקה ינתן כנגד קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת.

צו לפיצויים ינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן כוח האדם פיטר את העובד. במקרה כזה ינתן צו נגד קבלן כוח האדם. אם קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל פיטרו את העובד, ינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם.

הוראות אלה לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופה של 9 חודשים (או 15 לפי הענין) בה מועסק עובד ע"י קבלן כוח אדם (הוראה זו לא תיכנס לתוקפה עד ליום 1.1.2008, הוא מועד כניסתו לתוקף של סעיף 12א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996). 

  

עובד המקבל צו קריאה לשירות מילואים, יודיע על כך בתוך 7 ימים מיום קבלת הצו למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם, ואם הוא עובד של קבלן כוח אדם לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם. הוראה זו תחול רק לגבי שירות מילואים שנתי שלגביו ניתנה בפועל, לעובד, התראה של 60 ימים לפחות הנמנים מתאריך משלוח צו הקריאה עד למועד תחילת שירות המילואים. במקרה בו לא היה העובד מועסק בזמן שקיבל את צו הקריאה למילואים, יודיע על קריאתו לשירות מילואים בתוך 7 ימים ממועד תחילת עבודתו.

 

עובד יוכל לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק, שהתגבש או שנודע לו עליו לאחר החלטת ועדת התעסוקה או בית הדין, לפי המאוחר.

 

יצוין כי, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אוסר הפליית דורש עבודה או עובד מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.    

 הילה פורת, עו"ד – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר "עולם העבודה" – הפורטל למעסיקים ועובדים בדיני עבודה ושכר.