התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובדת

עו"ד הילה פורת - ישנם מקרים בהם חל איסור על המעביד לפטר עובדת. במאמר זה נמנה את המקרים המיוחסים
15/09/2014

עובדת אשר עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית/פוריות לקראת ילדה הראשון או השני בימי היעדרה מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה. היתר לא יינתן במקרה שהפיטורים הם בקשר עם ההיעדרות כאמור. איסור הפיטורים בהקשר זה אינו מותנה בוותק של העובדת במקום העבודה. איסור פיטורים זה לא יחול על מעביד, לגבי עובדת שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותה עפ"י חוק מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים. 

עובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה כאשר מדובר בעובדת קבועה, ארעית או זמנית ובלבד שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6  חודשים לפחות. במקרה זה, מעביד יכול לקבל היתר לפיטורי העובדת מהמפקח על חוקי העבודה במשרד העבודה והרווחה. היתר שכזה לא יינתן במקרה שהסיבה לפיטורים היא היות העובדת בהריון. לענין איסור פיטורים במקרה במקרה זה :

א.   סיום חוזה לתקופה קצובה נחשב כפיטורים.ב.   במקרה שהמעביד הינו קבלן כוח אדם, והעובדת הועסקה אצלו 6 חודשים לפחות - גם הפסקה זמנית של העסקתה תיחשב כפיטורים.הערה: כאשר מעביד מעונין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה - הוא יוכל לפטרה במידה שהסיבה האמיתית לפיטורים לא נובעת מההריון, שכן - פיטורי אישה מחמת הריונה מהווים אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

במשך חופשת הלידה.  

מתום חופשת הלידה עד תום 6 חודשים מאותו יום אם העובדת נעדרת מהעבודה באישור מרופא לפיו מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאושר. 

במשך תקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה (התקופה הוארכה מ-45 ימים ל-60 ימים, בתוקף מיום 15/2/07, בתיקון מס' 33 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954). 

במשך תקופה של 60 יום מתום ההיעדרות עקב מצב בריאותי לאחר לידה, כמפורט בסעיף 4 הנ"ל (התקופה הוארכה מ-45 ימים ל-60 ימים, בתוקף מיום 15/2/07, בתיקון מס' 33 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954). 

כאשר עובדת נמצאת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה מכוח סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים (עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 24 חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, מראשית השבוע ה-7 שאחרי הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר מ-12 חודשים, וחלק של חודש לא יבוא במנין). במקרה זה, מעביד יכול לקבל היתר לפיטורים מהמפקח על חוקי העבודה במשרד העבודה והרווחה. 

במשך תקופה של 60 יום מתום החופשה ללא תשלום מכוח סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים הנ"ל. במקרה זה, מעביד יכול לקבל היתר לפיטורים מהמפקח על חוקי העבודה במשרד העבודה והרווחה (התקופה הוארכה מ-45 ימים ל-60 ימים, בתוקף מיום 15/2/07, בתיקון מס' 33 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954). 

בזמן שהות עובדת במקלט לנשים מוכות בימי היעדרה מעבודתה לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט. 

לקבלת היתר לפיטורי עובדת (במקרים בהם ניתן לקבלו כאמור לעיל) יש לפנות אל: 

משרד העבודה והרווחה אגף הפיקוח על חוקי העבודה הממונה על חוק עבודת נשים דרך פתח תקוה 86, ת.ד. 36049, תל אביב, מיקוד 67138, טלפון: 03-5634209, פקס: 03-5611350.

 

 

הילה פורת, עו"ד – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר "עולם העבודה" – הפורטל למעסיקים ועובדים בדיני עבודה ושכר.